سایت آیرل در تاریخ 5 آبان 1400 برای همیشه به کار خود پایان داد.